Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Wat we steeds voor ogen hebben is dat u, ook als u zorgbehoevend wordt, een zinvol en kwalitatief goed leven kunt leiden waarbij u zich prettig voelt. Dat is onze hoofddoelstelling.

Over hoe we dat willen bereiken kunnen we dikke rapporten schrijven. Wat ons betreft hoort het op een A4. Helder. Toegankelijk. Werkbaar.

Daarom een kort en bondig strategisch kader. Gekozen uit de beste kanten van een aantal scenario’s, met maar vijf speerpunten waar we FOCUS op hebben de komende jaren. Het strategisch plan past binnen de besturingsvisie zoals hieronder afgebeeld.

Besturingsvisie

Cliënt en medewerker centraal

De kern van de diensten van Sutfene ligt in de interactie tussen cliënt en zorgmedewerker. Elke strategie en elke actie wordt getoetst op de bijdrage aan de verbetering van die interactie.

Daarnaast ziet Sutfene de volgende toetsingscriteria voor strategie, organisatie en activiteiten:

Blij

Er zijn goede voorbeelden van succesvolle organisaties waar de basis van het succes louter ligt in het centraal zetten van de blije medewerker en de blije cliënt. Louter die keuze leidt al tot blijvende verbetering en een sterke marktpositie.

Professioneel

Sutfene zet volledig in op het stimuleren van professioneel gedrag van onze medewerkers. Een professional stelt zich toetsbaar op, is transparant over de bereikte resultaten. Dat vraagt om gestandaardiseerde methodieken om resultaten in kaart te brengen en er van te leren. Er ontstaat dan vanzelf de intrinsieke motivatie om bij te spijkeren waar je niet goed in bent.

Regelarm: deïnstitutionaliseren

Verbinding met de maatschappelijke omgeving is de herkenbare trend in het land op heel veel vlakken. Dat als gevolg van het feit, dat interventies vanuit de overheid niet leiden tot een betere samenhang in de maatschappij. Effectieve innovaties in zorg zijn altijd geïnitieerd vanuit juist dat maatschappelijke middenveld en vaak niet in lijn met geldende wetten en regels. Daarbij is het te verwachten resultaat van zorginterventies veel hoger in doeltreffendheid op het moment, dat de burger/cliënt weer de verantwoordelijkheid voelt, heeft en ernaar kan handelen. Dus niet de organisatie of de overheid bepaalt, maar de cliënt of het cliëntsysteem zelf. Daarbij staat concordance (in overeenstemming met de behoeften van de cliënt) voorop. Daarna handelen we volgens compliance (de organisatie werkt in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving).

Duurzaam

In gebouwen, in organisatievormen, in personeel en in ecologische footprint van het bedrijf streven we duurzaamheid na.

Op basis van sterkten en zwakten van Sutfene en kansen en bedreigingen voor Sutfene is een strategisch plan ontwikkeld. Het plan draagt de naam FOCUS.

Plan FOCUS

Sutfene levert zorg en kwaliteit van leven

Sutfene is niet alleen maar een zorginstelling, maar levert ook de beste omstandigheden voor kwaliteit van leven voor haar cliënten. Positieve gezondheid richt zich op het in stand houden van het sociale netwerk, op interactie mét en inzet van familie en vrienden en op activiteiten die er toe doen. Nadat Sutfene heeft geholpen dat zo goed mogelijk te organiseren voor en rond de cliënt blijft er vaak een andere zorgvraag over. Het patroon van zorg verlenen zal sterk gaan veranderen. In de revalidatie levert Sutfene specifieke behandeling en zorg, gericht op zoveel mogelijk herstel en onafhankelijkheid van zorg.

Sutfene is een zorgbedrijf én een opleidingsinstituut

Sutfene heeft volop te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk, dat Sutfene alle soorten opleidingen ondersteunt en waar mogelijk huisvest om zoveel mogelijk in de praktijk te leren. Dat geldt voor middelbaar onderwijs, voor mbo- en hbo-opleidingen en voor universitaire opleidingen. Sutfene wil de mogelijkheid bieden om alle stappen van opleiding bij Sutfene te kunnen doorlopen. Parttime, fulltime en gefaseerd.

Waar en hoe levert Sutfene haar diensten?

  1. Focus 1: Werkgebied. Sutfene concentreert zich op haar oorspronkelijke werkgebied (Zutphen en West Lochem) en verstevigt daarin haar positie.
  2. Focus 2: Consolidatie, Sutfene zet allereerst in op consolidatie en versteviging van haar intramurale en extramurale zorg en zorgt voor zoveel mogelijk best practice daarin. Sutfene levert best practice generalistische 7 x 24 uurs zorg in de intramurale setting. Allereerst gericht op psychogeriatrie, gerontopsychiatrie, Parkinson en complexe somatische cliënten of een mix van bovenstaande. Sutfene zegt dan ook ‘nee’ tegen cliënten met bijvoorbeeld Korsakov, Huntington en jong dementerenden. Sutfene groeit mee met de groeiende vraag aan zorg binnen de regio. Sutfene behoudt haar marktaandeel grz/complexe elv zoveel als de regio toelaat. Extramuraal gaat Sutfene door met haar huidige beleid, alleen in en rond wooncentra de zorg te leveren.
  3. Focus 3: Huisverpleegkundige. De zorgvraag stijgt en beschikbaar personeel daalt. Daarom moet Sutfene heel sterk inzetten op het voorkomen van de zorgafhankelijkheid. De wijkverpleegkundige kan veel betekenen voor de thuiswonende cliënt indien ze vroegtijdig kan helpen om de cliënt weer zorgonafhankelijker te maken. Om de cliënten al te kennen voordat er sprake is van problemen kiest Sutfene voor het model van een vaste praktijk met inschrijving op naam. Dat kan vaak in een stevige relatie met de huisartsen. Zodra er iets scheef gaat bij de cliënt gaat de wijkverpleegkundige indiceren en stabiliseren. Zo houden we vereenzaming en zorgafhankelijkheid langer tegen. We willen een op zorginhoud onafhankelijke poortwachtersrol in de care. Dit is een nieuwe markt, die met relatief weinig investering betreden kan worden. Het verdienmodel in de start is gebaseerd op de mogelijkheden in de thuiszorg, op middellange termijn gaan we aantonen, dat er veel kosten worden bespaard door het uitstellen van veel zware zorg. Die nieuwe poortwachtersrol gericht op preventie noemen we Huisverpleegkundige.
  4. Focus 4: Samenwerking met andere zorgpartners.  De relaties met zorgpartners worden geïntensiveerd. De regionale aanwezigheid en de bestaande samenwerking leidt tot een grotere invloed in het aanbod van generalistische zorg thuis en intramuraal en maakt onze bedrijfsvoering robuuster.
  5. Focus 5: Strategisch samenwerking. Sutfene ontwikkelt strategische samenwerkingen. De strategische samenwerking moet een betere onderhandelingspositie opleveren naar de zorgverzekeraars. Daarnaast kan het helpen om specialistische zorg te concentreren en dat aanbod ook te kunnen leveren. Ook kan het helpen de overhead van Sutfene te beperken en in kwaliteit daarvan te laten stijgen. Dit alles komt de zorg voor onze cliënten ten goede.
  6. Focus 6: Verpleeghuis zonder muren. Sutfene gebruikt haar goede naam bij de gemeenten Zutphen en Lochem om in gezamenlijkheid woon-zorgzones rondom onze huizen in te richten. We zijn voorvechter van participatie van onze cliënten in de maatschappij.

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?