Lees hier alle informatie over corona/covid-19 en de gevolgen voor Sutfene. lees meer

Belangenbehartiging: uw vertegenwoordiger of 1e contactpersoon

Wanneer u bij Sutfene komt wonen en zorg krijgt, is het voor ons belangrijk om te weten met wie wij moeten overleggen als u daar zelf op een bepaald moment niet meer toe in staat bent. Wij vragen u daarom naar een vertegenwoordiger of 1e contactpersoon. Deze persoon is voor Sutfene degene die uw belangen behartigt. Omdat het een belangrijke taak is, kan dat niet zomaar iemand zijn. Het gaat immers over allerlei heel persoonlijke zaken, bijvoorbeeld over de zorgverlening. Er moet dan overleg plaatsvinden met iemand die u goed kent en die úw belangen het zwaarst laat wegen. Juist omdat het zo belangrijk is, staat in de wet beschreven hoe zorgorganisaties dat moeten doen. Wij leggen hieronder uit wat de wet daarover zegt en hoe we daar bij Sutfene mee om gaan.

Bij Sutfene zijn vertegenwoordiger en 1e contactpersoon altijd dezelfde persoon

Wie mag u volgens de wet vertegenwoordigen? Hieronder leest u uit welke vier groepen deze voor u belangrijke persoon kan komen.

I. Een persoon die u zelf heeft gemachtigd (brief met handtekening)

U mag zelf iemand machtigen, door dat op papier te zetten en te ondertekenen. Wanneer u het op die manier heeft vastgelegd, weten wij door wie u vertegenwoordigd wilt worden. Die persoon wordt dan uw 1e contactpersoon/vertegenwoordiger.

II. Zonder machtiging: uw partner

Wanneer u geen machtiging hebt geschreven, is uw partner volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (de Wbgo) of volgens de Wet zorg en dwang (de Wzd) uw vertegen­woordiger/1e contactpersoon. Het kan gaan om:

  • uw echtgenoot;
  • uw levensgezel;
  • uw geregistreerd parner.

III  Zonder machtiging: uw (klein)kinderen, broer, zus, ouder

Als u geen partner heeft die dat voor u kan doen, kunnen uw kinderen of kleinkinderen, uw broer of zus, of uw ouders ook uw vertegenwoordiger/1e contactpersoon worden.

IV Aangewezen door de rechtbank

Er is nog een vierde mogelijkheid om een vertegenwoordiger/1e contactpersoon te krijgen, namelijk via de rechter. Iemand wordt dan benoemd tot mentor. Soms, als u niemand gemachtigd hebt en als er ook geen familie is die uw belangen kan behartigen, vraagt Sutfene aan de rechter om een mentor te benoemen.

In alle gevallen weten we zeker dat u altijd goed vertegenwoordigd bent!

Welke rol heeft de vertegenwoordiger/1e contactpersoon?

Uitgangspunt van Sutfene is dat we met u zelf overleggen. Het zorgleefplan wordt met u besproken. Als u wilt, kan uw vertegenwoordiger daar ook bij zijn. Als het voor u niet mogelijk is mee te praten, maken we een zorgleefplan in overleg met uw vertegenwoordiger. Bij een verschil van inzicht is uw specialist ouderengeneeskunde eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. Uw vertegenwoordiger onder­tekent het actuele zorgleefplan als u dat zelf niet kunt. Voor een verandering in het (medisch) behandel­beleid vragen wij toestemming aan u en/of aan uw vertegenwoordiger.

Sutfene geeft aan uw vertegenwoordiger alle informatie die nodig is om uw belangen goed te kunnen behartigen. Uw vertegenwoordiger kan ook bevoegd zijn om uw dossier in te zien.

Wat verwacht Sutfene van de vertegenwoordiger/1e contactpersoon?

De vertegenwoordiger/1e contactpersoon is aanspreekpunt voor artsen en verzorgenden. Hij of zij informeert de overige familie wanneer dat nodig is. De eerste contactpersoon zorgt ook dat wijzigingen in contactgegevens bekend zijn bij Sutfene.

Vastleggen vertegenwoordiger/1e contactpersoon en andere contactpersonen

Als u bij Sutfene komt, vragen we u naar de naam van de vertegenwoordiger/1e contactpersoon. Natuurlijk moet deze persoon bereid zijn die taak op zich te nemen. Soms is direct bekend wie uw vertegenwoordiger/ 1e contactpersoon is. Dat wordt ingevuld op een formulier en bevestigd met een handtekening. Het gaat er hier immers om dat de vertegenwoordiger/1e contactpersoon instemt met zijn rol. Wij vragen u ook zelf te ondertekenen, al is dat niet altijd wettelijk noodzakelijk.

Als nog niet direct bekend is wie uw vertegenwoordiger/1e contactpersoon wordt, dan vraagt dat om overleg binnen de familie. Wij vernemen graag zo snel mogelijk wie het wordt door het ondertekende formulier af te geven. De gegevens van uw vertegenwoordiger worden vastgelegd in uw zorgdossier.

Er wordt ook naar een 2e contactpersoon gevraagd. We benaderen de 2e contactpersoon alleen als de vertegenwoordiger/1e contactpersoon niet bereikbaar is. Hij of zij krijgt op dat moment de rechten en plichten van de 1e contactpersoon.

De 3e contactpersoon zorgt altijd voor het financieel beheer. Dat kunt u zelf doen of het mag de 1e of 2e contactpersoon zijn, maar u kunt daarvoor ook iemand anders opgeven. Als u niemand heeft die dat kan doen, kan er door de rechter een bewindvoerder aangesteld worden.

Meer weten?

Wilt u nog meer achtergrondinformatie over de vertegenwoordiger/1e contactpersoon? Leest u dan:  Cliëntvertegenwoordiging .

Met vragen kunt u contact opnemen met een klantadviseur van het Advies & Ontmoetingsplein van Sutfene. Zij staan u graag te woord.

T:  0575 – 59 44 46
E: info@sutfene.nl

Bovenstaande informatie kunt u makkelijk printen of downloaden via de pdf vertegenwoordiger/eerste contactpersoon Sutfene

Heeft u een vraag?

Staat de informatie die u zoekt niet op deze pagina? Wij helpen u graag verder.
U kunt ons ook bellen op: 0575 594 444

Zoekt u iets anders?