header-wonen

Meedenken, meepraten en meedoen

Wij geloven in de kracht van mensen en in ons vermogen om in onze omgeving dé partner bij het ouder worden te zijn. Dat doen wij door deskundig en vanuit ons hart samen te werken en te zoeken naar oplossingen die het beste bij mensen passen en uitvoerbaar zijn.

Het is belangrijk dat wij weten hoe onze zorg- en dienstverlening worden ervaren door onze cliënten, hun familie en hun mantelzorgers.

Samenwerking

Wij blijven met cliënten, familie en mantelzorgers in gesprek om ervoor te zorgen dat mensen met een zorgvraag het overzicht kunnen houden en in staat worden gesteld om de regie over hun leven te kunnen blijven voeren. Daarnaast dragen deze gesprekken bij aan het optimaliseren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van onze zorg. De cliënt zelf en de mensen daar omheen (familie en mantelzorger) zijn ervaringsdeskundigen en vormen tezamen een belangrijke basis voor samenwerking.

Cliëntenraad

Het overleg tussen bestuurder en cliëntenraad in het kader van de cliëntmedezeggenschap is van wezenlijk belang. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en het instellingsbesluit cliëntmedezeggenschap Sutfene liggen hier aan ten grondslag.

De Cliëntenraad komt maandelijks voor overleg bij elkaar, met de Bestuurder als overlegpartner. De Cliëntenraad wordt door een onafhankelijke voorzitter voorgezeten.

Wijkraden

De structuur van de cliëntmedezeggenschap is gebaseerd op de wijkgerichte indeling, waarvoor Sutfene organisatorisch heeft gekozen. Wijkraden vervullen in het kader van cliëntmedezeggenschap op wijkniveau een belangrijke functie. De Wijkraden hebben overleg met de wijkmanager.

In de wijkraden worden onderwerpen besproken die onze cliënten betreffen, zoals de maaltijden en de kwaliteit van zorg. De Wijkraden zorgen voor input voor de cliëntenraad. Per Wijkraad heeft één lid zitting in de overkoepelende Cliëntenraad.

Huiskamer- en groepsgesprekken

Naast een actieve rol in een Wijkraad en/of Cliëntenraad kunnen cliënten, familie en mantelzorgers tijdens huiskamer-en of groepsgesprekken hun ervaringen uitwisselen met de zorgmedewerkers, de teamondersteuner en/of de wijkverpleegkundige.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over cliëntmedezeggenschap kunt u terecht bij uw wijkmanager en/of bij de coördinator cliëntmedezeggenschap via: 06 - 497 660 55 of per e-mail: clientenraad@sutfene.nl.